Northwestern Europe Regional Contest

November 20-22, 2020

Reykjavík University, Iceland